Pozvánka na valnou hromadu klubu

Házená Rokycany z.s., Josefa Růžičky 1110, 337 01 Rokycany

Tel: 774 429 362, e-mail: info@hkrokycany.cz

V Rokycanech dne 15.5.2019

                              

Pozvánka na valnou hromadu klubu

 

Datum konání – 19.6. 2019 v 17:15 hodin

Místo konání:  restaurace BB Bowling Brožík Rokycany

 

Program:

  1. zahájení
  2. volba zapisovatele, skrutátorů a ověřovatele zápisu
  3. zpráva o činnosti výboru, hospodaření
  4. schválení výsledku hospodaření 2018 a rozpočtu 2020
  5. volby výkonného výboru a revizní komise
  6. zpráva o činnosti – trenéři
  7. diskuze
  8. závěr

 

Svoji účast potvrďte prosím svému trenérovi, v kanceláři nebo mailem.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň 50% členů!!!

 

Předem děkuji za Vaši účast

Ing. Lubomír Otec

předseda výkonného výboru